Hồ Xuân Hương

Vietnamese poet

Hồ Xuân Hương (1772–1822) was a female Vietnamese poet. She wrote poems using Nôm characters. Her poems criticize gender inequality in Vietnam.

Hồ Xuân Hương
Statue of Hồ Xuân Hương