List of Korean surnames

Wikimedia list article
(Redirected from List of Korean family names)

This is a list of Korean family names, in Hangul alphabetical order. Note: (S) means South Korea. (N) means North Korea.

The most common of these names is Kim, followed by Lee and Park. These three family names are held by around half of the ethnic Korean population. As of 2015, 286 Korean family names were in use.[1]

Hangul Hanja Revised McCune–Reischauer Possible transliterations Estimated distribution (2015)[2]
價, 賈 Ga Ka Kar, Gar, Kah, Gah, Ca, Cah, Car, Kar 9,950
簡, 間 Gan Kan Gahn, Kahn 2,525
Gal Kal Karl, Garl, Gahl, Kahl, Cahl, Carl 2,086
Gam Kam Kahm, Gahm, Cam 6,024
姜, 康, 強, 剛, 江, 㝩 Gang Kang Kahng, Khang 1,269,290
堅, 甄 Gyeon Kyŏn Kyun, Kyeon, Kyoun, Kyon 1,684
京, 慶, 景, 耿 Gyeong Kyŏng Kyung, Kyoung, Kyeong, Kyong 16,958
季, 桂 Gye Kye Kyeh, Kye, Kay, Kie, Kae, Gae 6,641
顧, 高 Go Ko Koh, Goh, Kho, Gho, Kor, Co 471,429
曲, 谷 Gok Kok Kog, Gog, Cock 101
公, 孔 Gong Kong Kohng, Koung, Goung, Khong, Cong 92,340
廓, 槨, 郭 Gwak Kwak Kwag, Kwack, Gwag, Koak, Kuark, Quack 203,365
管, 關 Gwan Kwan Quan, Kuan, Guan 20
喬, 橋 Gyo Kyo Kyoh, Gyoh 26
丘, 仇, 具, 邱 Gu Ku Koo, Goo, Kou, Kuh, Khoo, Khu 208,550
國, 菊, 鞠, 鞫, 麴 Guk Kuk Kook, Gook, Kug, Gug, Cook 20,768
宮, 弓 Gung Kung Koong, Kwoong 572
Gwok Kwŏk Kwog, Gwog, Quock 183
權, 勸, 㩲, 券 Gwon Kwŏn Kwon, Kweon, Kwun 706,212
Geun Kŭn Keun, Kuen, Guen 170
琴, 禁, 芩, 金 Geum Kŭm Keum, Kum, Gum, Guem, Kuem 25,472
奇, 寄, 箕, 紀 Gi Ki Kee, Key, Gee, Ky, Khee, Kie 29,062
Gil Kil Gill, Khil, Keel, Kihl, Kiehl, Kill 38,173
Gim Kim Ghim, Kym, Keem 10,689,968
나 (S)
라 (N)
羅, 蘿, 邏, 那 Na (S)
Ra (N)
Na (S)
Ra (N)
Nah, La, Rha, Rah, Paw 161,015
난 (S)
란 (N)
Nan (S)
Ran (N)
Nan (S)
Ran (N)
Nahn, Rahn, Nhan, Rhan 8
南, 男 Nam Nam Nahm, Nham, Narm 275,659
남궁 南宫, 南宮 Namgung Namgung Namkung, Namgoong, Namkoong, Namkuhng, Namguhng 21,313
낭 (S)
랑 (N)
Nang (S)
Rang (N)
Nang (S)
Rang (N)
Nahng, Lang 181
乃, 奈 Nae Nae Nai, Nay, Nea 374
노 (S)
로 (N)
努, 卢, 盧, 蘆, 虜, 路, 魯 No (S)
Ro (N)
No (S)
Ro (N)
Noh, Roh, Ro, Raw 315,372
뇌 (S)
뢰 (N)
Noe (S)
Roe (N)
Noe (S)
Roe (N)
Roi, Noi 19
Da Ta 7
單, 段 Dan Tan Dahn, Than 1,632
Dam Tam Tham, Dham, Dahm, Tahm 47
Dang Tang Tang, Dhang, Thang 1,146
代, 大, 戴 Dae Tae Dai, Dea, Day, Tai, Tay, Tea 669
到, 度, 桃, 覩, 道, 都, 陶 Do To Doh, Toe, Doe, Toh 57,946
독고 獨孤 Dokgo Tokko Dokko, Toko, Tokko, Dockko, Dogko, Togko, Doko 502
Don Ton Dohn, Tohn 117
東, 童, 董, 蕫, 薫 Dong Tong Tong, Dhong, Thong 5,936
동방 東方 Dongbang Tongbang Tongpang, Dongpang, Tongbang 180
Du Tu Doo, Tu, Do, Dou, Tou, To, Too 6,428
滕, 鄧 Deung 20
등정 藤井 Deungjeong 5
羅, 蘿, 邏 Ra Rah 25,974
Ran Rahn 10
Rang 125
Ryeo Ryuh 19
盧, 路, 魯 Roh 67
Roe Roi 19
류(유) 㧕, 劉, 柳 Ryu Ryu Ryou, Rou, Ryoo, Yu, Yoo, You, Yuh 163,994
Ree 240
Rim 47
馬, 麻 Ma Ma Mah, Mar 39,196
Man Man Mann, Mahn 124
망절 網切 Mangjeol Mangjŏl Mangjul, Mangjuhl, Mangjoul 8
Mae Mae May, Mea, Mai 201
Maeng Maeng Maing, Meang 22,028
Myeong Myŏng Myung, Myoung, Myong 29,110
慕, 毛, 牟 Mo Mo Moh, Moe 21,912
睦, 穆 Mok Mok Mock, Mog, Mork 8,859
Myo Myo Myoh, Mio 21
Moo Moo 15
무본 武本 Moobon Moobon 6
Muk Muk Mook 172
文, 門 Mun Mun Moon, Muhn 464,047
Mi Mi Mee, Mih, Meeh 16
悶, 敏, 旻, 民, 珉, 閔 Min Min Minn, Mihn 171,799
博, 朴 Bak Pak Park, Back, Bahk, Pahk 4,192,080
潘, 班 Ban Pan Bahn, Pan, Pahn, Bhan, Van 28,223
房, 方, 旁, 芳, 邦, 防 龐 Bang Pang Bhang, Bahng, Pahng, Phang 96,039
培, 背, 裵, 輩, 配 Bae Pae Bai, Bea, Pae, Pai, Bay, Pay 400,669
伯, 柏, 白, 百 Baek Paek Baik, Back, Paik, Pack, Beak 382,447
Beon Bun 6
範, 范 Beom Pŏm Bum, Bom, Peom, Pum, Puhm, Buhm 3,838
卞, 變, 邊 Byeon Pyŏn Byun, Byon, Pyun, Byoun, Pyon, Pyoun, Pyeon 138,802
保, 寶, 甫 Bo Po Boh, Poh 16
Bok Pok Pock, Bog, Pog, Bock 9,538
奉, 鳳 Bong Pong Bhong, Bohng, Pohng, Vong 12,959
付, 傅, 夫, 富 Bu Pu Boo, Pu, Bou, Poo, Booh, Buh, Pou, Pooh 10,604
Bi Pi Bee, Pee, Bih, Bhi, Pih, Phi 16
彬, 濱, 貧, 賓, 賔 Bin Pin Been, Pihn, Phin, Bean, Bihn, Pean 5,782
Bing Ping 763
史, 司, 沙, 舍, 謝 Sa Sa Sah, Sar 10,998
사공 司公, 司空 Sagong Sagong Sakong, Sagoung, Sakoung 4,488
San San Sahn, Sarn 9
杉, 森 Sam Sam Sahm, Sarm 38
商, 尙, 尚, 常 Sang Sang Sahng 2,416
俆, 徐, 書, 緖, 西 Seo Suh, Surh, Su, Sur, So, Seoh 752,233
서문 西問, 西門 Seomun Sŏmun Suhmun, Suhmoon, Seomoon, Somoon 2,044
席, 昔, 石, 釋 Seok Sŏk Suk, Sok, Suck, Sek 60,607
善, 宣, 鮮 Seon Sŏn Sun, Son, Suhn, Sen 42,842
선우 蘚于, 鮮于, 鮮宇, 鮮牛 Seonu Sŏnu Sunwoo, Seonwoo, Sonu, Sunoo, Sunwou, Seonwu, Sonwu 3,648
偰, 卨, 楔, 薛, 辥, 雪 Seol Sŏl Sul, Seul, Sol, Sull 45,692
Seob Sub Subb, Sup, Seop 75
城, 宬, 成, 星, 盛 Seong Sŏng Sung, Soung, Song 199,160
卲, 小, 所, 昭, 簫, 肖, 蕭, 蘇, 邵 So So Soh, Sou, Sow 52,577
孫, 損, 蓀, 遜 Son Son Sohn, Soun 457,356
宋, 松, 送 Song Song Soung 683,521
水, 洙, 隋 Su Su Soo, Sooh 47
淳, 筍, 舜, 荀, 順 Sun Sun Soon 1,232
承, 昇 Seung Sŭng Sung 3,430
施, 時, 柴 Si Si Shi, See, Sie, Sea, Shee 4,354
伸, 信, 愼, 新, 申, 莘, 辛 Sin Sin Shin, Shinn, Sheen, Seen, Sinn, Cynn 986,001
心, 沁, 沈, 深 Sim Sim Shim, Seem, Sheem, Sihm 272,049
A A Ah, Ar 529
安, 案, 顔 An An Ahn, Arn, Aan 685,688
Ae Ae Ay, Ai, Ea 24
Ya Ya Yah, Yar 77
양 (S)
량 (N)
揚, 杨, 梁, 楊, 樑, 樣, 洋, 粱, 陽 Yang (S)
Ryang (N)
Yang (S)
Ryang (N)
Ryang, Lyang 530,554
漁, 魚 Eo Ŏ Uh, Urh, Eoh 18,929
어금 魚金 Eogeum Ŏgŭm Eokeum, Okeum, Okum, Ukeum, Ugeum, Ukum, Uhgeum, Uhkuem 8
㘙, 严, 儼, 嚴 Eom Ŏm Um, Uhm, Oum, Ohm 144,660
여 (S)
려 (N)
余, 呂, 黎 Yeo (S)
Ryeo (N)
Yŏ (S)
Ryŏ (N)
Yu, Yo, Yeu, Yuh, Yeo, Yoh 80,672
연 (S)
련 (N)
延, 涎, 燕, 連 Yeon (S)
Ryeon (N)
Yŏn (S)
Ryŏn (N)
Youn, Yun, Yon, Yeun, Yeoun, Yuhn 34,850
염 (S)
렴 (N)
廉, 簾, 閻 Yeom (S)
Ryeom (N)
Yŏm (S)
Ryŏm (N)
Yum, Youm, Yeum, Yom, Yeoum 69,428
Yeop Yŏp Yeob, Youb, Yeop, Yub, Yup, Yob 571
影, 榮 Yeong Yŏng Young, Yung 24
倪, 禮, 芮, 藝 Ye Ye Yeh 13,587
五, 伍, 吳, 吾, 晤 O O Oh, Oe, Au, Ou 763,334
Ok Ok Ock, Ohk, Oak, Og, Ohg, Oag 25,107
On On Ohn, Ohnn 5,418
邕, 雍 Ong Ong Ohng, Oung 967
Wan Wan 6
汪,王 Wang Wang 25,581
Yo Yo You 29
용 (S)
룡 (N)
Yong (S)
Ryong (N)
Yong (S)
Ryong (N)
Ryong, Lyong 15,276
于, 偶, 宇, 寓, 尤, 愚, 牛, 禹, 遇 U U Woo, Wu, Ou, Wo, Uh 195,723
芸, 雲 Un Un Woon, Wun, Whun, Wuhn 118
元, 原, 圓, 苑, 袁, 阮, 院 Won Wŏn Weon, Woen, Wone, Wun, One 130,174
偉, 衛, 韋, 魏 Wi Wi Wee, We, Wie 32,191
유 (S)
류 (N)
兪, 劉, 庾, 有, 杻, 枊, 柳, 楡, 由, 裕 Yu (S)
Ryu (N)
Yu (S)
Ryu (N)
Yoo, You 963,498
육 (S)
륙 (N)
Yuk (S)
Ryuk (N)
Yuk (S)
Ryuk (N)
Yook, Youk, Yug, Ryuk, Yuck 23,455
允, 尹, 潤 Yun Yun Yoon, Youn, Yune, Yeun 1,020,564
恩, 慇, 殷, 銀 Eun Ŭn Un, Unn 16,927
Eum Ŭm Um, Em, Yeum, Uem 5,604
이 (S)
리 (N)
李, 㛅, 伊, 利, 怡, 異 I (S)
Ri (N)
Yi (S)
Ri (N)
Lee, Yi, Rhee, Ree, Rie, Rhie 7,307,237
In In Ihn, Yin, Inn, Lin, Ean 22,363
임 (S)
림 (N)
任, 壬, 恁, 林 Im (S)
Rim (N)
Im (S)
Rim (N)
Lim, Yim, Rim, Leem, Rhim, Eam 1,015,200
Ja Cha 75
張, 場, 壯, 將, 庄, 漿, 章, 臧, 莊, 葬, 蔣, 藏, 裝, 長 Jang Chang Chang, Jahng, Jhang, Zang 1,021,107
全, 戰, 田, 錢 Jeon Chŏn Jun, Chun, Chon, Cheon 749,266
Jeom Chŏm 158
鄭, 丁, 定, 情, 政, 桯, 正, 程 Jeong Chŏng Chung, Jung, Joung, Chong, Cheong, Choung 2,407,601
諸, 齊 Je Che Jae, Jea, Che, Jei, Jhe 21,988
제갈 諸葛, 諸曷, 諸渴 Jegal Chegal Jaegal, Jekal, Jeagal, Jikal, Chegal, Chekal 5,735
趙, 刁, 曺, 朝, 調, 造 Jo Cho Cho, Joe, Joh, Jou 1,453,971
宗, 鍾 Jong Chong Chong 681
佐, 左 Jwa Chwa Chwa, Joa, Choa 3,383
主, 周, 朱, 株, 珠 Ju Chu Joo, Chu, Choo, Chow, Jou, Zoo, Jew, Zu 232,063
增, 曾 Jeung Chŭng Jung, Cheung, Chung 18
地, 智, 池, 遲 Ji Chi Jee, Gi, Chee, Gee, Jhi 160,147
䄅, 晋, 珍, 眞, 秦, 蔯, 進, 陣, 陳 Jin Chin Chin, Jeen, Gin 186,310
車, 次 Cha Ch'a Char, Chah 194,788
倉, 昌 Chang Ch'ang Chahng 1,095
菜, 蔡, 采 Chae Ch'ae Chai, Che, Chea 131,757
千, 天, 川 Cheon Ch'ŏn Chun, Chon, Choun 121,927
初, 楚 Cho Ch'o Chu, Chou, Choh 236
催, 寉, 崔, 最 Choe Ch'oe Choi, Che, Choy, Chwe, Chey 2,340,582
秋, 鄒 Chu Ch'u Choo, Chou, Chyu 60,561
Tak T'ak Tark, Tag, Tack, Tahk 21,099
Tan T'an Tahn, Tann 149
太, 泰 Tae T'ae Tai, Tay, Tea 9,073
Pan P'an Pahn, Phan, Parn, Pann 278
Paeng P'aeng Pang, Paing, Peng, Peang 2,935
Pyeon P'yŏn Pyun, Pyon, Pyoun, Pyen 16,689
Pyeong P'yŏng Pyung, Pyong, Pyoung, Pyeng 515
Po P'o Pho, Poh 57
俵, 表 Pyo P'yo Phyo, Pio, Peo, Pyoh, Pyou 30,749
Pung P'ung Poong, Puhng, Poohng 651
Pi P'i Pee, Phee, Phi, Phy, Pih 6,578
弼, 畢 Pil P'il Phil, Peel 174
何, 夏, 河 Ha Ha Hah, Har 233,061
Hak Hak Hag, Hahk, Hahg, Hack 35
恨, 汗, 漢, 韓 Han Han Hahn, Hann, Hanh 773,537
Ham Ham Hahm, Hamm, Haam 80,659
海, 解 Hae Hae Hay, Hai, Hea 155
許, 许 Heo Hur, Huh, Her, Hu, Ho, Hoh, Heoh 326,782
玄, 賢 Hyeon Hyŏn Hyun, Hyon, Hyoun 88,831
刑, 形, 邢 Hyeong Hyŏng Hyung, Hyoung, Hyong, Hyeung 7,328
扈, 湖, 胡, 虎, 鎬 Ho Ho Hoh 5,853
㤨, 䜤, 哄, 弘, 洪, 烘, 紅 Hong Hong Houng 558,994
Hwa Hwa Howa, Hoa, Wha 915
晃, 潢, 煌, 皇, 簧, 荒, 黃 Hwang Hwang Whang 697,475
황목 荒木 Hwangmok Hwangmok Whangmock, Wangmok 5
황보 皇甫, 黃甫 Hwangbo Hwangbo Hwangpo, Whangpoh 10,427
侯, 候, 后 Hu Hu Hoo, Hooh, Huh 74
Other 91,107
change

References

change
  1. Zwetsloot, Jacco (12 April 2009). "Everything you ever wanted to know about Korean surnames". korea.net. Korean Culture and Information Service. Retrieved 2015-01-18.
  2. These population numbers are based on 2015 records from the Korean National Statistical Office. The numbers for the 22 most popular names include estimates from North Korea. The numbers for other names are for South Korea only.

Other websites

change