Taygetus

Mountain range in Southern Greece

Taygetus is a mountain range in Peloponnese peninsula of Southern Greece. The highest mountain of this range is known as the "Profitis Elias" or the "Prophet Elias".