The Childhood of Maxim Gorky

1938 film by Mark Donskoy

The Childhood of Maxim Gorky (Russian: Детство Горького) is a 1938 Soviet movie directed by Mark Donskoy.[1][2] It stars Aleksei Lyarsky, Varvara Massalitinova, and Mikhail Troyanovsky.

The Childhood of Maxim Gorky
Directed byMark Donskoy
Written byMark Donskoy
Maxim Gorky
Ilya Gruzdev
Produced byIvan Stepanov; Soiuzdetfilm
StarringAleksei Lyarsky
Varvara Massalitinova
Mikhail Troyanovsky
Yelizaveta Alekseyeva
CinematographyPyotr Yermolov
Music byLev Shvarts
Release date
  • 18 June 1938 (1938-06-18) (Soviet Union)
Running time
98 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Actors change

  • Aleksei Lyarsky: Aleksei Peshkov (later, Maxim Gorky) (as Alyosha Lyarsky)
  • Varvara Massalitinova: Akulina Ivanva Kashirin, grandmother
  • Mikhail Troyanovsky: Vasili Vasilyevich Kashirin, grandfather
  • Elizaveta Alekseeva: Varvara Kashirina Peshkova, mother (as E. Alekseeva)
  • Vyacheslav Novikov: Uncle Yakov Kashirin (as V. Novikov)

References change

Other websites change