The Garage (1980 movie)

1979 film by Eldar Ryazanov

The Garage (Russian: Гараж) is a 1980 Russian comedy movie directed by Eldar Ryazanov and starring Liya Akhedzhakova, Iya Savvina, Svetlana Nemolyayeva, Valentin Gaft, Andrey Myagkov, Georgi Burkov, Leonid Markov, Igor Kostolevsky, Anastasia Voznesenskaya. It was distributed by Mosfilm.

Other websitesEdit