The Rumyantsev Case

1955 film by Iosif Kheifits

The Rumyantsev Case (Russian: Дело Румянцева) is a 1956 Russian crime drama movie directed by Iosif Kheyfits and starring Aleksey Batalov, Sergey Lukyanov, Vladimir Lepko, Yevgeny Leonov, Inna Makarova, Nikolay Kryuchkov, Ants Eskola.

Other websitesEdit