Warren Sapp

American football player (born 1972)

Warren Sapp (born 19 December 1972) was a National Football League player for the Oakland Raiders.

Warren Sapp