The Lake of Thinking

1958 film

The Lake of Thinking (Greek: Η λίμνη των πόθων, translit. I limni ton pothon, also known as The Lagoon of Desire) is a 1958 Greek drama movie directed by Giorgos Zervos and starring Tzeni Karezi, Giorgos Fountas, Eleni Zafeiriou, Koula Agagiotou, Christoforos Nezer.

Other websitesEdit