Hello and welcome to my user page.

neयो प्रयोगकर्ता नेपाली भाषाको मातृभाषी हुनुहुन्छ।
Flag of Nepal.svgThis user is a Member of WikiProject Nepal.