This messages to Columbia pictures. please send bongwarrior to Ryathoma.

Ryathoma change

To the Bongwarrior please account to Columbia pictures. Ryathoma (talk) 11:08, 3 November 2017 (UTC)Reply