Amar Shonar Bangla

national anthem of Bangladesh

"Amar Shonar Bangla" (Bengali: আমার সোনার বাংলা, say: AH-mar SHOH-nar BAHNG-lah, meaning "My Golden Bengal") is the national anthem of Bangladesh.[1][2] It became of the country's national anthem in 1972, after gaining independence. the words of the song were written by Rabindranath Tagore in 1909, and the music was composed by Gagan Harkara in 1889.[3][4][5]

আমার সোনার বাংলা
English: My Golden Bengal

National anthem of  Bangladesh
LyricsRabindranath Tagore, 1905
MusicGagan Harkara, 1889
Adopted1971
Audio sample
Amar Sonar Bangla (Instrumental)

History change

It was originally an ode to Bangamata (meaning "Mother Bengal"). The music is based on the melody of the folk song "Āmi Kōthāy Pabo Tarē".[6][7][8] The modern instrumental rendition was arranged by Samar Das.

Lyrics change

Only the first two stanzas are officially part of the anthem.

Words of the song in Bengali Spelling of these words using the Latin alphabet Pronunciation of these words using the IPA Words of the song in English

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥

তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিলে রে,
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারা দিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি॥

ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে—
দে গো তোর পায়ের ধুলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে।
ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি॥[5][9][10][11]

Amar shonar Bangla, ami tomay bhalobashi.
Cirodin tomar akash, tomar batash, amar prane bajay bãshi.
O ma, phagune tor amer bone ghrane pagol kôre,
Mori hay, hay re:
O ma, Ôghrane tor bhôra khete ami ki dekhechi modhur hashi.

Ki shobha, ki chaya go, ki sneho, ki maya go,
Ki ãcol bichayecho bôṭer mule, nodir kule kule.
Ma, tor mukher bani amar kane lage shudhar môto,
Mori hay, hay re:
Ma, tor bôdonkhani molin hole, o ma, ami nôyonjôle bhashi.

Tomar ei khêlaghôre shishukal kaṭile re,
Tomari dhulamaṭi ôngge makhi dhonno jibôn mani.
Tui din phurale shondhakale ki dip jalish ghôre,
Mori hay, hay re:
Tôkhon khêladhula shôkol phele, o ma, tomar kole chuṭe ashi.

Dhenu-côra tomar maṭhe, pare jabar kheyaghaṭe,
Shara din pakhi-ḍaka chayay-ḍhaka tomar pollibaṭe,
Tomar dhane-bhôra anginate jibôner din kaṭe
Mori hay, hay re:
O ma, amar je bhai tara shôbai, o ma, tomar rakhal tomar cashi.

O ma, tor côronete dilem ei matha pete:
De go tor payer dhula, she je amar mathar manik hôbe.
O ma, goriber dhôn ja ache tai dibo côrontôle,
Mori hay, hay re:
Ami pôrer ghôre kinbo na ar, ma, tor bhushon bole gôlar phãshi.

[a.mar ʃo.nar baŋ.la ǀ a.mi to.maj bʱa.lo.ba.ʃi]
[t͡ʃi.ro.din to.mar a.kaʃ ǀ to.mar ba.taʃ ǀ a.mar pra.ne ba.d͡ʒaj bã.ʃi ‖]
[o ma ǀ pʰa.gu.ne tor a.mer bo.ne gʱra.ne pa.gol kɔ.re ǀ]
[mo.ri haj ǀ haj re ǀ]
[o ma ǀ ɔ.gʱra.ne tor bʱɔ.ra kʰe.te a.mi ki de.kʰe.t͡ʃʰi mo.dʱur ha.ʃi ‖]

[ki ʃo.bʱa ǀ ki t͡ʃʰa.ja go ǀ ki sne.ho ǀ ki ma.ja go ǀ]
[ki ã.t͡ʃol bi.t͡ʃʰa.je.t͡ʃʰo bɔ.ʈer mu.le ǀ no.dir ku.le ku.le]
[ma ǀ tor mu.kʰer ba.ni a.mar ka.ne la.ge ʃu.dʱar mɔ.to ǀ]
[mo.ri haj ǀ haj re ǀ]
[ma ǀ tor bɔ.don.kʰa.ni mo.lin ho.le ǀ o ma ǀ a.mi nɔ.jon.d͡ʒɔ.le bʱa.ʃi ‖]

[to.mar e.i kʰɛ.la.gʱɔ.re ʃi.ʃu.kal ka.ʈi.le re ǀ]
[to.ma.ri dʱu.la.ma.ʈi ɔŋ.ge ma.kʰi dʱon.no d͡ʒi.bɔn ma.ni]
[tu.i din pʰu.ra.le ʃon.dʱa.ka.le ki dip d͡ʒa.liʃ gʱɔ.re ǀ]
[mo.ri haj ǀ haj re ǀ]
[tɔ.kʰon kʰɛ.la.dʱu.la ʃɔ.kol pʰe.le ǀ o ma ǀ to.mar ko.le t͡ʃʰu.ʈe a.ʃi ‖]

[dʱe.nu.t͡ʃɔ.ra to.mar ma.ʈʰe ǀ pa.re d͡ʒa.bar kʰe.ja.gʱa.ʈe ǀ]
[ʃa.ra din pa.kʰi.ɖa.ka t͡ʃʰa.jaj.ɖʱa.ka to.mar pol.li.bʱa.ʈe ǀ]
[to.mar dʱa.ne.bʱɔ.ra aŋ.i.na.te d͡ʒi.bɔ.ner din ka.ʈe]
[mo.ri haj ǀ haj re ǀ]
[o ma ǀ a.mar d͡ʒe bʱa.i ta.ra ʃɔ.bai̯ ǀ o ma ǀ to.mar ra.kʰal to.mar t͡ʃa.ʃi ‖]

[o ma ǀ tor t͡ʃɔ.ro.ne.te di.lem ei̯ ma.tʰa pe.te ǀ]
[de go tor pa.jer dʱu.la ǀ ʃe d͡ʒe a.mar ma.tʰar ma.nik hɔ.be]
[o ma ǀ go.ri.ber dʱɔn d͡ʒa a.t͡ʃʰe tai̯ di.bo t͡ʃɔ.ron.tɔ.le ǀ]
[mo.ri haj ǀ haj re ǀ]
[a.mi pɔ.rer gʱɔ.re kin.bo na ar ǀ ma ǀ tor bʱu.ʃon bo.le gɔ.lar pʰã.ʃi ‖]

My golden Bengal, thee I love.
Forever thy skies be, thine air like a flute set my heart in tune;
O Mother, aroma of mango orchard in Falgun driveth me crazy,
Ah, such miraculousness!
O Mother, time seeth in Ogrohayon smiles sweet all through fields of paddy.

What beauty, what shades, what affection, what tenderness;
What a quilt thou hast spread at tip of banyans 'long ev'ry bank,
O Mother, words from thy lips like nectar to my ears.
Ah, such miraculousness!
If sadness, o mother, cast a gloom on thy face, my eyes filled with tears.

Spending my childhood in thy playhouse
Thy soil o'er my body smeared, I consider myself privileged.
Wonderful lamp at dusk thou lightest,
Ah, such miraculousness!
At once I quit playing and sprint back to thy lap, o mother.

In cattle grazing field, on pier for crossing stream,
Shaded village walkways, serene with calling birds
Open porch with heaped ripe paddy, my life goeth on.
Ah, such miraculousness!
All thy shepherds and farmers are my brothers.

This time I offer my head beneath thy feet,
Bless me with thy dust, obliged shall I be to flaunt overhead.
To thee I shall offer meagrely whatever I have at home,
Ah, such miraculousness!
Ne'er bothered to buy thee from others a hanging rope coronal guise.

Other websites change

References change

 1. "The Constitution of the People's Republic of Bangladesh - 4. National anthem, flag and emblem". Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs.
 2. "Bangladesh: Amar Sonar Bangla". NationalAnthems.me. Retrieved 9 August 2011.
 3. Bangladesh: আমার সোনার বাংলা
 4. The Constitution of the People's Republic of Bangladesh - 4. National anthem, flag and emblem. Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs.
 5. 5.0 5.1 Bangladesh: Amar Shonar Bangla. NationalAnthems.me. Retrieved 9 August 2011.
 6. Folk singer, Swapan Basu, demonstrates the similarity in a live recitation (0:43/8:46 to 1:21/8:46)
 7. Chakrabarti, Santosh (2004). Studies in Tagore: Critical Essays. Atlantic Publishers & Dist. p. 108. ISBN 978-81-269-0340-5. Retrieved 26 January 2021.
 8. "Rabindranath Tagore - Essays - Creative Unity - an Indian Folk Religion ()".
 9. স্বদেশ - আমার সোনার বাংলা. Rabindranath Tagore. Tagoreweb.
 10. http://www.netrokona.gov.bd/site/page/ab72d475-bbaf-4fa0-8e26-5a9fa688d662/জাতীয়%20সংগীত%20(পাঠ) Archived 2021-10-23 at the Wayback Machine জাতীয় সংগীত (পাঠ). নেত্রকোণা জেলা. Netrokona.gov.bd.
 11. About Bangladesh. Parjatanbd.com.