National Anthem of Manchukuo

national anthem

During its 13-year history, Manchukuo used to have two national anthems.

Anthem from 1933 change

Jiàn guógē
English: Nation’s Foundation Song
建國歌

Former anthem of Manchukuo
LyricsZhèng Xiàoxū
Adopted24 February 1933
Relinquished5 September 1942
Succeeded byNational Anthem of Manchukuo Empire
Audio sample
Anthem of Manchukuo (vocal version, Chinese)

The first national anthem was adopted on February 24, 1933 . The lyrics author is the first Prime Minister of Manchukuo, Zheng Xiaoxu. The composer is unknown[1]

Chinese text ( traditional script ) Hanyu pinyin
天地內有了新滿洲 Tiāndì nèi, yǒu liǎo xīn Mǎnzhōu
新滿洲便是新天地 Xīn Mǎnzhōu, biàn shì xīn tiān dì
頂天立地 無苦無憂 造成我國家 Dǐng tiān lì dì, wú kǔ wú yōu, bad chéng wǒ guójiā,
只有親愛竝無怨仇 Zhǐ yǒu qīn'ài bìng wú yuànchóu.
人民三千萬 人民三千萬 Rénmin sān qiān wàn, rénmin sān qiān wàn,
縱加十倍也得自由 Zòng jiā shí bei yě dé zìyóu
重仁義尚禮讓 使我身修 Zhòng rényì, shàng lǐràng, shǐ wǒ shēn xiū,
家已齊國已治此外何求? Jiā yǐ qí, guó yǐ zhì, cǐwài hé qiú?
近之則與世界同化 Jìn zhī, zé yǔ shìjiè tónghuà
遠之則與天地同流 Yuǎn zhī, zé yǔ tiāndì tóng liú

Anthem from 1942 change

Mǎnzhōu dìguó guógē
English: National Anthem of Manchukuo Empire
滿洲帝國國歌

National anthem of Manchukuo
LyricsZhèng Xiàoxū
MusicKosaku Yamada
Adopted5 September 1942
Relinquished15 August 1945
Preceded byNation’s Foundation Song
Audio sample
Anthem of Manchukuo (Japanese vocal version)

On September 5, 1942, the same Manchukuo Prime Minister, Zheng Xiaoxu wrote a new lyrics, more focused on Japan. The anthem's melody was composed by the Japanese conductor of the Tokyo Philharmonic, Kosaku Yamada. The anthem also had a its Japanese version.[2]

Chinese text ( traditional script ) Hanyu pinyin
神光開宇宙 表裏山河壯皇猷 Shén guāng kāi yǔzhòu, biǎolǐ shānhé zhuàng huáng yóu,
帝德之隆巍巍蕩蕩莫與儔 Dìdé zhī lóng wēiwēi dàngdàng mò yǔ chóu
永受天祐兮萬壽無疆薄海謳 Yǒng shòu tiān yòu xī, wànshòuwújiāng bó hǎi xú
仰贊天業兮輝煌日月侔 Yǎng zàn tiān yè xī, huīhuáng rì yuè móu
Japanese Hepburn's transcript
おほみひかりあめつちにみち Omi hikari ametsuchi ni michi
帝德はたかくたふとし Teitoku wa takaku tōtoshi
とよさかの萬壽ことほぎ Toyosaka no banju kotohogi
あまつみわざあふぎまつらむ Amatsumiwaza aogimatsuran

References change

  1. Manchukuo (1933-1942) – nationalanthems.info
  2. Manchukuo (1942-1945) – nationalanthems.info