New Taipei City

city in Taiwan, and most populous municipality of Taiwan
(Redirected from New Taipei)

New Taipei City (Chinese: 新北市) is a city in northern Taiwan. It circles Taipei City. It is south of Keelung, north of Taoyuan City and west of Yilan County. It is a part of the Republic of China and the largest city in Taiwan.

New Taipei City in the Republic of China
New Taipei City
Flag
Seal

Government change

New Taipei City controls 29 districts (區). It has 1,017 villages (里). The villages are divided into 21,683 neighborhoods (鄰).

Hanyu Pinyin 中文 Wade-Giles Tongyong Pinyin Taiwanese (POJ) Hakka Pha̍k-fa-sṳ
Bali District 八里區 Pa-li Bali Pat-lí Pat-lî
Banqiao District 板橋區 Pan-ch'iao Banciao Pang-kiô Pán-khièu
Danshui District 淡水區 Tan-shui Danshuei Tām-súi / Tām-chúi Thâm-súi
Gongliao District 貢寮區 Kung-liao Gongliao Khong-á-liâu Kung-liàu
Jinshan District 金山區 Chin-shan Jinshan Kim-san Kîm-sân
Linkou District 林口區 Lin-k'ou Linkou Nâ-kháu Nà-khiéu
Luzhou District 蘆洲區 Lu-chou Lujhou Lô•-chiu Lù-chû
Pinglin District 坪林區 P'ing-lin Pinglin Pêⁿ-nâ Phiâng-lìm
Pingxi District 平溪區 P'ing-hsi Pingsi Pêng-khe Phìn-hâi
Ruifang District 瑞芳區 Jui-fang Rueifang Sūi-hong Lui-fông
Sanchong District 三重區 San-ch'ung Sanchong Saⁿ-tēng-po• / Sam-tiông Sâm-chhùng
Sanxia District 三峽區 San-hsia Sansia Sam-kiap Sâm-Hia̍p
Sanzhi District 三芝區 San-chih Sanjhih Sam-chi Sâm-chṳ
Shenkeng District 深坑區 Shen-k'eng Shenkeng Chhim-khiⁿ Chhṳ̂m-hâng
Shiding District 石碇區 Shih-ting Shihding Chio̍h-tiàⁿ Sa̍k-tàng
Shimen District 石門區 Shih-men Shihmen Chio̍h-mn̂g Sa̍k-mùn
Shuangxi District 雙溪區 Shuang-hsi Shuangsi Siang-khe Sûng-hâi
Shulin District 樹林區 Shu-lin Shulin Chhiū-nâ-á Su-nà
Taishan District 泰山區 T'ai-shan Taishan Thài-san Thai-sân
Tucheng District 土城區 T'u-ch'eng Tucheng Thô•-siâⁿ Thú-sàng
Wanli District 萬里區 Wan-li Wanli Bān-lí Van-lî
Wugu District 五股區 Wu-ku Wugu Ngó•-kó• Ńg-kú
Wulai District 烏來區 Wu-lai Wulai U-lai Vû-lòi
Xindian District 新店區 Hsin-tien Sindian Sin-tiàm Sîn-tiam
Xinzhuang District 新莊區 Hsin-chuang Sinjhuang Sin-chng Sîn-chông
Xizhi District 汐止區 Hsi-chih Sijhih Se̍k-chí Sip-chṳ́
Yingge District 鶯歌區 Ying-ko Yingge Eng-ko Yîn-kô
Yonghe District 永和區 Yung-ho Yonghe Éng-hô Yún-fò
Zhonghe District 中和區 Chung-ho Jhonghe Tiong-hô Chûng-fò

Related pages change